Telefonas: (8-41) 523829
El. paštas: kregzdute@splius.lt

APIE MUS

Istorija
Lopšelis-darželis įkurtas 1965 metais Šiaulių miesto centre. Iki 1992 metų buvo dviračių ir variklių gamyklos „Vairas“ žinybinis lopšelis-darželis. Nuo 1992 m. „Kregždutė“ yra miesto savivaldybės administracijos švietimo įstaiga. 1998 metais lopšeliui-darželiui suteiktas Vaikystės pedagogikos centro statusas (vykdo švietėjišką veiklą apie „Geros pradžios“ metodikos taikymą ugdant vaikus). Nuo 2002 m. lopšelis-darželis vykdo programą „Sveikas vaikas“, patvirtintą Švietimo ir mokslo bei Sveikatos ministerijų.

Misija
Ugdyti vaiko asmenybę per jo stipriąsias puses, skatinti individualumą, kūrybinę raišką, teikti plačias galimybes kiekvieno gebėjimų tobulinimui. Vykdyti švietėjišką veiklą lopšelyje-darželyje veikiančiuose Vaikystės pedagogikos bei Tėvų konsultavimo centruose.

Vizija
Atvira, demokratinė, humanistinė, moderni ikimokyklinė įstaiga, orientuota į nuolatinę kaitą.

Lopšelio-darželio nuoseklios veiklos vykdymo schema 
Lopšelio-darželio veiklos planavimo sistema  
Lopšelio-darželio veiklos priežiūros sistema  
Pedagogų tarpusavio informavimo sistema  
Lopšelio-darželio ugdytinių šeimų informavimo sistema  
Lopšelio-darželio bendruomenės nuoseklios vaikų sveikatos stiprinimo veiklos vykdymo sistema  

2017 metų tikslai ir uždaviniai

       ●  Tautiškumo pradmenų ir dvasinių vertybių ugdymas:

- Bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir vaiko šeima ugdant vaikų tautinę savimonę;

- Integruoti į ugdymo procesą dvasines vertybes ir dorines nuostatas.

     ●  Bendruomenės santykių kultūros kūrimas:

 - Tobulinti bendruomenės saviugdą ir formuoti lopšelio-darželio įvaizdį;

 - Realizuoti nuostatą „svarbiausia – vaikas“.                                                                                                                                                                                                                                            

     ●  Ugdomojo proceso pokyčių įgyvendinimas:

- Tobulinti vaikų pasiekimų vertinimo sistemą;

- Analizuoti ir įgyvendinti naujai parengtą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą (2014 m.);

- Skatinti vaikų domėjimąsi knyga ir skaitymu, bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais.

  • Ugdomosios aplinkos ir materialinės bazės stiprinimas:                                                

 -  Atnaujinti ugdymosi sąlygas grupėse ir lauke;

-  Gerinti lopšelio-darželio infrastruktūrą, stiprinti materialinę bazę.

 

© 2018 mir.lt